Privacy Statement


Gaeilge


Ráiteas Príobháideachais

Aithníonn Forbairt Bóthair N22 Baile Bhuirne – Maigh Chromtha (N22BBM) do chearta maidir le príobháideachas agus feidhmímid de réir ár n-oibleagáidí faoi Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí an AE an 25 Bealtaine 2018 agus Achtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003. Tá sé mar aidhm ag an Ráiteas Príobháideachais Suímh Ghréasáin seo achoimre a thabhairt maidir leis an slí go ndéileáilimid le haon sonraí pearsanta a chuireann tú ar fáil dúinn le linn duit bheith ar an suíomh gréasáin seo.

Léigh an Ráiteas Príobháideachais seo go cúramach le do thoil, toisc go nglacaimid leis, de thoradh ar do chuairt ar an suíomh gréasáin seo go bhfuil tú tar éis glacadh leis na téarmaí atá sa Ráiteas Príobháideachais Suímh Ghréasáin seo. Má tá tú mí-shásta le Beartas Príobháideachta an tSuímh Ghréasáin seo níor chóir duit an suíomh Gréasáin seo a úsáid .

Léirítear go soiléir aon nasc seachtrach le suíomhanna gréasáin eile agus cuirtear ar fáil iad ar mhaithe le heolas amháin agus nílimid freagrach as inneachar, cruinneas ná ráitis phríobháideachais na suíomhanna Gréasáin eile sin.

Má tá ceist ar bith agat a bhaineann leis an suíomh gréasáin seo nó cur i bhfeidhm an bheartais phríobháideachais ba chóir duit na ceisteanna sin a sheoladh ar r-phost go dtí: info@n22bbm.ie

Ní bhailíonn N22BBM aon sonraí pearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo, seachas faisnéis a thugann tú dúinn le toil (mar shampla trí r-phost: a sheoladh chugainn)

Faisnéis a Bailítear

Má sheolann tú r-phost chugainn ag info@n22bbm.ie nó má ghlaonn tú orainn ar 087-4581555 chun fiosrúchán nó comhfhreagras a dhéanamh linn déanfaimid taifead den gcomhfhreagras seo i dtabhall chun a chinntiú go ndéantar cúram den bhfiosrúchán nó den gcomhfhreagras a fhaighimid uait. D’fhéadfaí go mbaileofaí t’ainm, do sheoladh, uimhir cheannacháin éigeantaigh, uimhir theagmhála/seoladh r-phoist agus sonraí/nádúr d’fhiosrúchán nó an chumarsáid uait. Trí theagmháil a dhéanamh linn tá toiliú á thabhairt agat dúinn do chomhfhreagras linn a thaifeadadh.

Fianáin

Úsáideann ár suíomh gréasáin fianáin, mar a úsáideann nach mór gach suíomh gréasáin, chun cabhrú linn a chinntiú go mbeidh an taithí is fearr agat. Téacschomhaid bheaga is ea fianáin a cuirtear ar do ríomhaire nó ar do ghuthán póca nuair a bhíonn suíomhanna gréasáin á bhrabhsáil agat.

Cabhraíonn ár bhfianáin linn chun:

 • Go n-oibreodh ár suíomh gréasáin mar a bheifeá ag súil leis
 • Luas/Slándáil an tsuímh a fheabhsú
 • Ár suíomh gréasáin a fheabhsú ar bhonn leanúnach

Ní bhainimid úsáid as fianáin chun:

 • Aon faisnéis inaitheanta phearsanta a bhailiú (gan do chead go sonrach d’fháil uait)
 • Aon faisnéis íogair a bhailiú (gan do chead go sonrach d’fháil uait)
 • Sonraí a chur ar aghaidh go gréasáin fógraíochta
 • Sonraí inaitheanta phearsanta a chur ar aghaidh go tríú pháirtithe
 • Coimisiúin díolacháin a íoc

Cead a thabhairt dúinn fianáin a úsáid

Má tá na socrúcháin ar an mbogearra atá á úsáid agat le féachaint ar an suíomh gréasáin seo (don mbrabhsálaí) socraithe ar shlí go nglactar le fianáin, glacaimid leis seo, agus má leanann tú do bheith ag úsáid an tsuímh ghréasáin, go gciallaíonn sé go bhfuil tú breá sásta leis seo. Dá mba mhian leat na fianáin a bhaint nó gan na fianáin ónár suíomh gréasáin a úsáid is féidir leat foghlaim conas é seo a dhéanamh thíos ach is ceart go dtuigfeá nach n-oibreoidh ár suíomh chomh maith is a bheadh súil agat leis dá thoradh.

Fianáin Staitisticí Cuairteora

Úsáidimid fianáin chun staitisticí ar chuairteoirí a chur le chéile cosúil le cé mhéid duine a thug cuairt ar ár suíomh gréasáin, cén saghas teicneolaíochta atá á úsáid acu (e.g. Mac nó Windows rud a chabhraíonn linn a aithint má theipeann ar ár suíomh gréasáin feidhmiú mar ba chóir dó i gcás teicneolaíochtaí ar leith), an méid ama a chaitheann daoine ar an suíomh, cén leathanach a mbíonn siad ag féachaint air etc. Cuidíonn sé seo linn ár suíomh gréasáin a fheabhsú ar bhonn leanúnach. Míníonn na cláir anailíseacha seo dúinn chomh maith conas a tháinig daoine chomh fada lenár suíomh (e.g. ó inneall cuardaigh) agus má bhí siad anseo cheana, agus cabhraíonn sé seo linn a thuilleadh forbartha a dhéanamh ar ár seirbhísí duit.

Fianáin A Mhúchadh

Tá deis agat i gcónaí ár bhfianáin a dhiúltiú, má cheadaíonn do bhrabhsálaí, nó iarraidh ar do bhrabhsálaí é a chur in iúl nuair atá fianán á sheoladh. Is féidir leat comhaid fianáin a scriosadh ó do ríomhaire freisin de réir mar is rogha leat. Tabhair faoi deara, má dhiúltaíonn tú dár bhfianáin nó má iarrann tú go gcuirfear in iúl é gach uair a sheoltar fianán, féadfaidh sé seo cur isteach ar úsáid an tsuímh Ghréasáin seo.

Sa chás nach mian leat nó nach féidir leat diúltú dár bhfianáin, glacfar leis go bhfuil tú á gceadú má leanann tú do bheith ag úsáid ár suíomh.

Faisnéis a nochtadh do Thriú Páirtithe

D’fhéadfadh N22BBM an Tabhall Fiosrúcháin agus Cumarsáide a thaispeáin dár gCliant mar tá ceangal conartha orainn é sin a dhéanamh. Ach, ní roinnfidh N22BBM aon sonraí inaitheanta phearsanta (i.e. t’ainm, do sheoladh, uimhir cheannacháin éigeantaigh, uimhir theagmhála/seoladh r-phoist) le tríú páirtithe má luann tú i do r-phost / glaoch gutháin nach mian leat go ndéanfaimis é a roinnt le Tríú Páirtithe. Sa chás sin ní roinnfimid ach taifead de do fhiosrúchán / cumarsáid gan do shonraí pearsanta.

Slándáil

Coimeádtar do Shonraí Pearsanta ar fhreastalaí sábháilte arna óstáil ag N22BBM a bhfuil an rochtain air teoranta. Leis an gcuma atá an t-idirlíon ní féidir linn ráthaíocht ná barántas a thabhairt go mbeidh aon fhaisnéis a sheolann tusa ar an idirlíon slán. Ní féidir 100% ráthaíochta a thabhairt maidir le haon tarchur sonraí ar an idirlíon. Ach, tógfaimid gach céim réasúnta (lena n-áirítear beartais theicniúla agus eagraíochtúla) chun do Shonraí Pearsanta a chosaint.

Ceart Rochtana

Tá se de cheart agat faoi Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí an AE an 25 Bealtaine 2018 agus Achtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003 cóip de na sonraí pearsanta atá againn a bhaineann leat-sa d’fháil uainn. Más mian leat an ceart seo a chur i bhfeidhm, scrígh chugainn le do thoil ag an seoladh seo: Faoi chúram Oifigeach Príobháideachais an N22 Forbairt Bóthair N22 Baile Bhuirne – Maigh Chromtha, Oifigí Láithreáin N22 Forbairt Bóthair N22 Baile Bhuirne – Maigh Chromtha, Bóthar Shráid an Mhuilinn, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí. D’fhéadfadh sé tarlú go ngearrfaí táille ordaithe, €6.35 faoi láthair, agus d’fhéadfaimis cruthúnas céannachta a lorg ort.

Coimeád Faisnéise a Bailíodh

Coimeádfar an Tabhall Fiosrúchán agus Cumarsáide ar feadh 12 bliain ar chúiseanna Dlíthiúla agus Conarthacha amháin.

Athruithe ar Bheartas Príobháideachais an tSuímh Ghréasáin

Beidh aon athruithe a déanfar ar Bheartas Príobháideachta seo posteáilte  ar an suíomh gréasáin seo ionas go mbeidh tú i gcónaí eolach faoin bhfaisnéis a bhailímid, conas a úsáidimid í, agus na cúinsí faoina noctaímid í, más ann dóibh. Má shocraímid Sonraí Pearsanta a úsáid ag am ar bith ar bhealach atá difriúil go mór ón mbealach atá sonraithe sa Ráiteas Príobháideachais seo, nó ón mbealach a nochtaíodh duit ar dhóigh eile nuair a bailíodh iad, cuirfimid in iúl duit é, agus beidh rogha agat maidir le cibé an úsáidfimid an fhaisnéis nó nach n-úsáidfimid í ar an mbealach nua.


English


We at N22 Baile Bhuirne to Macroom Road Development (N22BBM) respect your right to privacy and comply with our obligations under the EU General Data Protection Regulation 25th May 2018 and Data Protection Acts 1988 and 2003. Our website  is compliant with The ePrivacy Regulations in Ireland transposed from the European ePrivacy Directive 2002/58/EC, as amended by 2009/136/EC.

The purpose of this Website Privacy Statement is to outline how we deal with any personal data you provide to us while visiting this website.
Please read the terms of this Privacy Statement carefully, as by visiting this website, you will be deemed to have accepted the terms of this Website Privacy Statement. If you are not happy with this Website Privacy Statement you should not use this website.

Any external links to other websites are clearly identifiable as such, are provided for information purposes only and we are not responsible for the content, accuracy or the privacy statements of these other websites.
Any questions relating to this website and the application of the privacy policy should be addressed by email to: info@n22bbm.ie

N22BBM does not collect any personal data about you on this website, apart from information which you volunteer (for example by e-mailing us)
Information Collected

If you email us at info@n22bbm.ie or phone us on 087-4581555 to make an inquiry or communication we record this correspondence on a register to ensure that your inquiry or communication with us is dealt with. Information collected may include your name, address, compulsory purchase order number, contact number/ email address and detail/nature off your inquiry or communication. By contacting us you are consenting to us recording your correspondence.

Cookies

Our website uses cookies, as almost all websites do, to help provide you with the best experience. Cookies are small text files that are placed on your computer or mobile phone when you browse websites.

Our cookies help us to:

 • Make our website work as you’d expect
 • Improve the speed/security of the site
 • Continuously improve our website for you

We do not use cookies to:

 • Collect any personally identifiable information (without your express permission)
 • Collect any sensitive information (without your express permission)
 • Pass data to advertising networks
 • Pass personally identifiable data to third parties
 • Pay sales commissions

Granting us permission to use cookies

If the settings on your software that you are using to view this website (your browser) are adjusted to accept cookies, we take this, and your continued use of our website, to mean that you are fine with this. Should you wish to remove or not use cookies from our site you can learn how to do this below, however doing so will likely mean that our site will not work as you would expect.

Visitor Statistics Cookies

We use cookies to compile visitor statistics such as how many people have visited our website, what type of technology they are using (e.g. Mac or Windows which helps to identify when our site isn’t working as it should for particular technologies), how long they spend on the site, what page they look at etc. This helps us to continuously improve our website. These analytics programs also tell us how people reached this site (e.g. from a search engine) and whether they have been here before, helping us to put more development into our services for you.

Turning Cookies Off

You are always free to decline our cookies if your browser permits, or to ask your browser to indicate when a cookie is being sent. You can also delete cookie files from your computer at your discretion. Please note that if you decline our cookies or ask for notification each time a cookie is being sent, this may affect your ease of use of this website.

In the event that you are unwilling or unable to decline our cookies, by continuing to use our site you are agreeing to our use of cookies.
Disclosure of Information to Third Parties

N22BBM may disclose this Register of Inquiry and Communication to our Client as we are contractually obliged to do so. However, N22BBM will not disclose your personal data (i.e. your name, address, compulsory purchase order number, contact number/ email address) to third parties, if you state in your email / telephone call that you do not wish for it to be disclosed to Third Parties. We will then only disclose a record of an inquiry / communication without your personal details.

Security

Your Personal Data is held on a secure server hosted by N22BBM which has restricted access. The nature of the Internet is such that we cannot guarantee or warrant the security of any information you transmit to us via the Internet. No data transmission over the Internet can be guaranteed to be 100% secure. However, we will take all reasonable steps (including appropriate technical and organisational measures) to protect your Personal Data.

Right of Access

You have the right under the EU General Data Protection Regulation 25th May 2018 and Data Protection Acts 1988 and 2003 to obtain a copy of the personal data which we hold about you. If you wish to avail of this right, please write to us at the following address: For the attention of N22 Baile Bhuirne to Macroom Road Development Privacy Officer, N22 Baile Bhuirne to Macroom Road Development Site Offices, Millstreet Road, Macroom, Co Cork. Such a request may be subject to a prescribed fee, at present €6.35, and we may require proof of your identity.

Retention of Information Collected

The Register of Inquiry and Communication will be retained for 12 years for Legal and Contractual purposes only.

Changes to the Website Privacy Statement

Any changes to this Privacy Statement will be posted on this website so you are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any time we decide to use Personal Data in a manner significantly different from that stated in this Privacy Statement, or otherwise disclosed to you at the time it was collected, we will notify you, and you will have the choice as to whether or not we use your information in the new manner.